آتش سوزی در یک کارخانه مواد شیمیایی در گجرات Anand, 15 آتش مناقصات در نقطه

Category: هندوستان تایمز هند | No comments

عمده آتش سوزی در یک کارخانه مواد شیمیایی در پاسداری از آناند منطقه در صبح روز یکشنبه.

پانزده آتش مناقصه حاضر بودند در نقطه ای به آتش کشیده خیس کردن.

هیچ تلفات گزارش شده است. با توجه به شعله های دولت به تخلیه مناطق اطراف آن.

جزئیات بیشتر در حال انتظار.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>