Monthly Archives نوامبر 2020

سفارش کتاب از آمازون

Category: دسته‌بندی نشده | No comments

وی در خصوص برنامه های جهاد دانشگاهی در سفارش کتاب از آمازون هفته بیست و هشتم کتاب جمهوری اسلامی ایران گفت: جهاد دانشگاهی در این دوره از هفته کتاب چهار واقعه اصلی و مهم دارد. اولین؛ مراسم اختتامیه بیست و هفتمین جشنواره ملی کتاب یک سال دانشجویی است که یکی از برنامه های منظم هفته کتاب است و امیدواریم مانند سال های گذشته وزارت فرهنگ و معارف اسلامی و خانه کتاب بتوانند این برنامه را فراهم کنند. پشتیبانی خوب از این روند

وی افزود: مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره پایان نامه...

Read More