نقد فیلم قهرمان اصغر فرهادی؛ اینجا هیچ کس حساب پس نمی دهد!

این مفاهیم در این فیلم برای کشور ایران، خیر تنها چاره ساز وجود ندارد بلکه امری دستمالی شده و غیر قابل انکار و حتی از واقعیت به به دور است. در ایران، همانطور که به جهت فیلم قهرمان اصغر فرهادی آستینها بالا میرود، هر میزان از لطفی که به بدهکاران زندانی اعطا میشود، به هوی و هوس شخصی طلبکاران آن ها بستگی دارد. و به همهی آنان عادت کردهایم. احتمال دارد منتقدان خارجی فکر می نمایند این مفاهیم برای یک مملکت عالم سو‌مین ضروری باشد البته آنان بی خبرند از سرعتی که تکنولوژی در آگاه سازی انسان ها از شرایط ایجاد میکند. فرهادی واجب بود به جای نشان دادن این تصاویر و مطرح کردن مفاهیمی اینچنینی به عمق مسائل و راهکارهایی جهت قبول کردن و در عاقبت به ادب رسیدن بدون افسرده شدن میپرداخت. طلبکار وی، برادر همسر دیرین او، بهرام (محسن تنابنده) می باشد و حال کینه عمیقی در جهت همین طلبکاریاش نسبت به او دارد. که البته همین رویه مانع از نزدیکی به لذت یگانهی قاضی بر فضای فیلم میشود. این پرسش مهم واکنش خبرنگاران مواجه شد و یک عدد از خبرنگاران که معتقد بود مدل خلق در چنین جلساتی کماکان بر مدار تفوق پایتختنشینان بر دیگر شهرها میچرخد، مطرح شدن این پرسش بوسیله کارگردان را تحقیر و کوچک شمردن حاضرین در جلسه از سوی پایتختنشینان قلمداد کرد. رحیم حیاتی بازی امیر جدیدی در فیلم فرهادی با چنین وضعیتی روبرو است. اما حساس وجود بازی کلیشهای امیر جدیدی و منسجم نبودن ساختار داستان به هوای اصغر فرهادی بودن، داستانی اخلاقی البته ابتر را خوا‌هیم دید. فرهادی این موضوع را حساس بالا و تحت نمودن و بازی کلیدی زوایای متفاوت این مسئله، توانسته میباشد تغییرات ناپایدار خلق و اخلاق و رفتار بشر را در جامعه اکنون حاضر، اشتباهاتی که رحیم مرتکب می‌گردد و تضاد درونی و بیرونی او را توصیف کند. پهلوان در واقع ناقهرمان و فریب خوردهای از فرآورده مردم می باشد که ناخواسته در بازیهای سیاسی قرار می‌گیرد و زیرا اصول همین بازی را بلد نمیباشد از پیش بازنده ماجراست. همانطور که گفته شد رحیم تصمیم می‌گیرد به جای استعمال از آن پول برای رهایی خویش و برگشتن به زیست نرمالش زنی را که کیف را گم کرده است، پیدا کند. نشان دادن موضوعی که امری غیر قابل انکار است و هیچ راهی به جهت بهبود آن وجود ندارد کاری عبث و بیرون از رسالهی سینمایی هست که ما سراغ داریم. اگر شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه اصغر فرهادی دلاور حاتمی بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر