فروشگاه کتاب زبان اصلی

فروشگاه کتاب زبان اصلی نظام آموزشی

مدرســه دومیــن مقام تربیتی انســان اســت که بچه اصول و قواعد قرائت و نوشتن را فرا می گیرد و می آموزد که سوای امداد پدر و مادر و معلمان خویش مطالب کتاب را بخوانــد و بفهمد . طفل به دلیل همین دگرگون سازی بزرگی که در خویش شم می کند , شوق و اشتیاق فراوانی به مطالعه داراست و هر لحظه میخواهد بیشــتر بــا دنیای پررمــز و سر داخل کتاب‌ها آشــنا شود . شــکل‌گیری عادت به مطالعه در مکتب و توسعه و گسترش فروشگاه کتاب زبان اصلی به نگاه نظام آموزشی به مقوله یادگرفتن و رشد مربوط است .

کتابخانه‌های همگانی فروشگاه کتاب زبان اصلی

کتابخانه‌های همگانی از روش سرویس ها ویژه خویش , مطالعه در جامعه ها را تشویق و ترغیب می کنند و در واقع اشخاص بیگانه با کتاب را , به کسانی کتابخوان تبدیل می نمایند . دولت ها به نظر جمعیتی دارنده کسانی با نیازهای گوناگون می‌باشند , عدالت ایجاب می کند که کلیه اشخاص در کلیه سنین و در وضعیت جسمی و خیالی گوناگون و در گروه‌های قومی , نژادی , زبانی و . . . به منابع اطلاعاتی دسترسی داشته باشند و لذا انگیزه کتابخانه‌های همگانی اشاعه فرهنگ وتمدن مطالعه دربین کلیه قشرها جامعه فروشگاه کتاب زبان اصلی است .

نقش دولت و رسانه‌های همگانی فروشگاه کتاب زبان اصلی

شــیوه حکومــت و همچنیــن شــرایط اقتصــادی , سیاســی , اجتماعــی و فرهنگــی حاکم بر جامعــه , نقش بزرگ و غیرقابل انــکاری در رواج فروشگاه کتاب زبان اصلی مطالعه و کتاب‌خوانــی دارنــد . در ایــن مورد نقش تمدن , ســنت‌های اجتماعــی و متولیان فرهنگی بیــش از کلیه کلیدی و مهم جلوه مینماید . بسط فرهنگ وتمدن مطالعه و کتابخوانی , یک اراده همگانی را می‌طلبد اما ســهم دولت هم بســیار کلیدی است . دولت بایستی بنیان‌های فرهنگی را در اســتان‌های محــروم , تقویت نماید تا به ســطح مناسب برســند . چون دقت اضطراری بدین مقوله سبب ساز رســیدن جامعه به ســطح ایده‌آل فرهنگی می شود . از طرفی‌دیگر گروه‌های منشاء زیرا نویسندگان , علما , صاحب‌نظران و تمام کســانی که می توانند نقش ساماندهی جمعی را در جامعه در قضیه مطالعه برعهده بگیرنــد , بایستی از کانال‌های رســانه‎ای بــه مخاطبان , اطلاعــات ضروری را برســانند . تقویت رســانه‌ها , در نهایــت بــه بهبــود موقعیت نابسامان فروشگاه کتاب زبان اصلی در سرزمین می‌انجامد .

ناشران و کتاب فروشی‌ها فروشگاه کتاب زبان اصلی

ناشــران و کتابفروشــی‌ها نیز بــه نوبه خویش نقش دوچندان مؤثری در رواج تمدن کتابخوانــی ایفــا می‌کننــد . میــزان دقت ناشــران به تمایلات و نیازهای خواننده‌گان , اســتانداردهای چــاپ و نشــر و همینطور توسعه و گسترش قلمرو نمایش و توزیع کتاب بوسیله کتابفروشــی‌ها از جمله کارداران اثرگذاری در گرایش مردمان به جهت مطالعه در فروشگاه کتاب زبان اصلی است .

دانشمندان دریافته‌اند , بیســوادی و کم‌ســوادی اشخاص , نارسایی نظام آموزشی , کم‌توجهی دولت و رسانه‌های گروهــی بــه امــر مطالعــه , ناکافی بــودن کتابخانه‌های مجهز و کتابداران کارشناس , گرانــی کتاب و مشــکلات اقتصادی , تعدد مشــاغل و محدودیت ساعتها فراغت اشخاص , بی‌توجهی ناشــران و مؤلفان بــه نیازهای متفاوت مخاطبان در تهیــه و ایجاد کتاب به طور کلی , شــرایط اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی کشــور کشور‌ایران , سبب بی‌علاقگی اشخاص به کتاب و عدم اشاعه و گســترش فروشگاه کتاب زبان اصلی شده‌است .

امام علی ( برعلیه الســلام ) چنین فرمود : «کتاب , بستان‌های عالمان و دانشــمندان است . » حالا که اینگونه است , بیایید هر روز کتابی بگشاییم و ارزش‌های لحظه‌هــای انــس با ایــن همــدم و رفیق صمیمی را به خوبی شعور کنیم . فروشگاه کتاب زبان اصلی , معلمی ســاده و صمیمی و همواره در دســترس اســت که بی‌ادعا و بی‌ تکلف , آنچــه دارااست , در اختیــار مــا می‌گــذارد .

منابع :

*غفاری , س و سایر افراد . ( ۱۳۹۷ ) . «راهکارهای ارتقاء فرهنگ و تمدن مطالعه درمیان زنان عضو کتابخانه‌های همگانی ملایر» . فصلنامه علمی و پژوهشی زن و فرهنگ و تمدن . شماره ۳۶ . صص : ۱۱۷ و ۱۲۶ .

*محمدی , تقی و لطفی . ر . ( ۱۳۹۵ ) . «شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌ها و راهکارهای گسترش مطالعه و کتابخوانی» . کنفرانس منطقه‌ای فرهنگ وتمدن مطالعه و کتابخوانی جراحت شناسی و استراتژی‌ها . صص : ۴ – ۱ .

*واحد نوشتن سازمان پژوهش . ( ۱۳۹۳ ) . «اهمیت کتاب و کتابخوانی در پرورش جوامع» . فصلنامه علمی تخصصی صدای کشور ایران . شماره ۶۹ . صص : ۱۷۸ – ۱۸۰ .

*همایی , م و سایرافراد . ( ۱۳۹۳ ) . «بررسی راهکارهای رواج فرهنگ وتمدن مطالعه و کتاب‌خوانی» . ماهنامه تخصصی صدای کشور ایران . شماره ۶۹ . صص : ۴۲ – ۵۴ .

ایندکسر

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort android rat istanbul duşakabin fud crypter hack forum kuşadası escortsu tesisatçısı