فروشگاه کتاب زبان اصلی

فروشگاه کتاب زبان اصلی نظام آموزشی

مدرســه دومیــن مقام تربیتی انســان اســت که بچه اصول و قواعد قرائت و نوشتن را فرا می گیرد و می آموزد که سوای امداد پدر و مادر و معلمان خویش مطالب کتاب را بخوانــد و بفهمد . طفل به دلیل همین دگرگون سازی بزرگی که در خویش شم می کند , شوق و اشتیاق فراوانی به مطالعه داراست و هر لحظه میخواهد بیشــتر بــا دنیای پررمــز و سر داخل کتاب‌ها آشــنا شود . شــکل‌گیری عادت به مطالعه در مکتب و توسعه و گسترش فروشگاه کتاب زبان اصلی به نگاه نظام آموزشی به مقوله یادگرفتن و رشد مربوط است .

کتابخانه‌های همگانی فروشگاه کتاب زبان اصلی

کتابخانه‌های همگانی از روش سرویس ها ویژه خویش , مطالعه در جامعه ها را تشویق و ترغیب می کنند و در واقع اشخاص بیگانه با کتاب را , به کسانی کتابخوان تبدیل می نمایند . دولت ها به نظر جمعیتی دارنده کسانی با نیازهای گوناگون می‌باشند , عدالت ایجاب می کند که کلیه اشخاص در کلیه سنین و در وضعیت جسمی و خیالی گوناگون و در گروه‌های قومی , نژادی , زبانی و . . . به منابع اطلاعاتی دسترسی داشته باشند و لذا انگیزه کتابخانه‌های همگانی اشاعه فرهنگ وتمدن مطالعه دربین کلیه قشرها جامعه فروشگاه کتاب زبان اصلی است .

نقش دولت و رسانه‌های همگانی فروشگاه کتاب زبان اصلی

شــیوه حکومــت و همچنیــن شــرایط اقتصــادی , سیاســی , اجتماعــی و فرهنگــی حاکم بر جامعــه , نقش بزرگ و غیرقابل انــکاری در رواج فروشگاه کتاب زبان اصلی مطالعه و کتاب‌خوانــی دارنــد . در ایــن مورد نقش تمدن , ســنت‌های اجتماعــی و متولیان فرهنگی بیــش از کلیه کلیدی و مهم جلوه مینماید . بسط فرهنگ وتمدن مطالعه و کتابخوانی , یک اراده همگانی را می‌طلبد اما ســهم دولت هم بســیار کلیدی است . دولت بایستی بنیان‌های فرهنگی را در اســتان‌های محــروم , تقویت نماید تا به ســطح مناسب برســند . چون دقت اضطراری بدین مقوله سبب ساز رســیدن جامعه به ســطح ایده‌آل فرهنگی می شود . از طرفی‌دیگر گروه‌های منشاء زیرا نویسندگان , علما , صاحب‌نظران و تمام کســانی که می توانند نقش ساماندهی جمعی را در جامعه در قضیه مطالعه برعهده بگیرنــد , بایستی از کانال‌های رســانه‎ای بــه مخاطبان , اطلاعــات ضروری را برســانند . تقویت رســانه‌ها , در نهایــت بــه بهبــود موقعیت نابسامان فروشگاه کتاب زبان اصلی در سرزمین می‌انجامد .

ناشران و کتاب فروشی‌ها فروشگاه کتاب زبان اصلی

ناشــران و کتابفروشــی‌ها نیز بــه نوبه خویش نقش دوچندان مؤثری در رواج تمدن کتابخوانــی ایفــا می‌کننــد . میــزان دقت ناشــران به تمایلات و نیازهای خواننده‌گان , اســتانداردهای چــاپ و نشــر و همینطور توسعه و گسترش قلمرو نمایش و توزیع کتاب بوسیله کتابفروشــی‌ها از جمله کارداران اثرگذاری در گرایش مردمان به جهت مطالعه در فروشگاه کتاب زبان اصلی است .

دانشمندان دریافته‌اند , بیســوادی و کم‌ســوادی اشخاص , نارسایی نظام آموزشی , کم‌توجهی دولت و رسانه‌های گروهــی بــه امــر مطالعــه , ناکافی بــودن کتابخانه‌های مجهز و کتابداران کارشناس , گرانــی کتاب و مشــکلات اقتصادی , تعدد مشــاغل و محدودیت ساعتها فراغت اشخاص , بی‌توجهی ناشــران و مؤلفان بــه نیازهای متفاوت مخاطبان در تهیــه و ایجاد کتاب به طور کلی , شــرایط اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی کشــور کشور‌ایران , سبب بی‌علاقگی اشخاص به کتاب و عدم اشاعه و گســترش فروشگاه کتاب زبان اصلی شده‌است .

امام علی ( برعلیه الســلام ) چنین فرمود : «کتاب , بستان‌های عالمان و دانشــمندان است . » حالا که اینگونه است , بیایید هر روز کتابی بگشاییم و ارزش‌های لحظه‌هــای انــس با ایــن همــدم و رفیق صمیمی را به خوبی شعور کنیم . فروشگاه کتاب زبان اصلی , معلمی ســاده و صمیمی و همواره در دســترس اســت که بی‌ادعا و بی‌ تکلف , آنچــه دارااست , در اختیــار مــا می‌گــذارد .

منابع :

*غفاری , س و سایر افراد . ( ۱۳۹۷ ) . «راهکارهای ارتقاء فرهنگ و تمدن مطالعه درمیان زنان عضو کتابخانه‌های همگانی ملایر» . فصلنامه علمی و پژوهشی زن و فرهنگ و تمدن . شماره ۳۶ . صص : ۱۱۷ و ۱۲۶ .

*محمدی , تقی و لطفی . ر . ( ۱۳۹۵ ) . «شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌ها و راهکارهای گسترش مطالعه و کتابخوانی» . کنفرانس منطقه‌ای فرهنگ وتمدن مطالعه و کتابخوانی جراحت شناسی و استراتژی‌ها . صص : ۴ – ۱ .

*واحد نوشتن سازمان پژوهش . ( ۱۳۹۳ ) . «اهمیت کتاب و کتابخوانی در پرورش جوامع» . فصلنامه علمی تخصصی صدای کشور ایران . شماره ۶۹ . صص : ۱۷۸ – ۱۸۰ .

*همایی , م و سایرافراد . ( ۱۳۹۳ ) . «بررسی راهکارهای رواج فرهنگ وتمدن مطالعه و کتاب‌خوانی» . ماهنامه تخصصی صدای کشور ایران . شماره ۶۹ . صص : ۴۲ – ۵۴ .

ایندکسر