آموزش شبکه را از کجا شروع کنیم؟

در حالی که هیچ سیستم کاملا مقاومی در برابر حمله ها سایبری وجود ندارد، آموزش شبکه و امنیت برای ایجاد یک چارچوب امنیتی اثرگذار و حفظ از اطلاعات اهمیت سیستم ضروری است. Intranet گروه ای از کانال ها است که تحت در اختیار گرفتن یک ارگان اداری واحد قرار دارند. وی ادامه داد: براساس قابلیت مورد قضیه سرویس ها افزوده نهادهای مدنی و غیردولتی میتوانند سرویس ها آموزشی هزینه دار به عضو ارائه دهند، البته سرویس ها شالوده در کانال شاد تماما رایگان دراختیار دانشآموزان قرار می گیرد. علی کاظمزاده درباره چگونگی دوام کار کانال دانشآموزی شاد پس از حضوری شدن آموزش، افزود: مسئله خدمات افزوده مهمترین حادثه در هم اکنون برنامهریزی میباشد که این قابلیت و امکان براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی و چارچوب وزارتخانه فراهم می شود. علی کاظمزاده در گفت و گو اصلی خبرنگار گروه جامعه ایرنا درباره چگونگی تداوم عمل شبکه دانشآموزی شاد پس از حضوری شدن آموزش، افزود: موضوع خدمات افزوده مهمترین رخداد در حال برنامهریزی هست که این قابلیت براساس مصوبه شورای خوب فضای مجازی و چارچوب وزارتخانه فراهم می شود. کاظم زاده همینطور درباره آمار روزانه اعضا از شبکه شاد توضیح داد: اعضا کانال شاد پیش از حضوری شدن آموزشها روزمره یازده میلیون بودند که حال آمار به کار گیری اعضا از این نتورک آموزشی هفت و نیم میلیون نفر است. وی تیتر کرد: برنامههایی که در فراخوان عنوان شده است، هفت محور دارد که شامل کلاس و محتوای آموزشی، دوره مهارتی، شغلی و کارآموزی، سرگرمی و بازی مجازی، کتابخانه مجازی، کارسوق و مسابقههای مجازی و طیف گسترده سرویس ها می شود. کاظمزاده یادآورشد: وبسایت فراخوان شاد که شادبوم نام دارااست و بر روی دامنه وبسایت تدریس و پرورش منش اندازی شده است، در اکنون اخذ طرحها و داده ها شرکتهاست. کاظم زاده اصلی بیان اینکه فراخوان بها افزوده تا ۳۱ فروردین سال جاری ادامه خواهد داشت؛ گفت: محدودیتی در پذیرش اول طرحها وجود ندارد؛ در حال حاضر سطح تصویب نام و ارائه طرح هاست، همین درخواستها در هم اکنون حاضر بایستی در کمیته باز‌نگری طرحها باز‌نگری و تأیید شوند؛ ما از این سمت برای پیاده سازی و اجرای طرحها و انواع سرویس ها مشکلی نداریم. مجری فنی شبکه شاد اظهار کرد: شرکتها طرحهای خویش را بارگذاری می کنند و همین طرحها توسط تدریس و پرورش تحلیل می گردد و پس از تایید از سوی وزارتخانه، روی شبکه شاد قرار می گیرند تا اعضا بتوانند از آن به کارگیری کنند. مجری فنی نتورک شاد خاطرنشان کرد: در صورتی که دانشآموزی بخواهد از محتوای آموزشی بخش اعظم یا آزمونها بهرهمند شود، می تواند در کلاسهای آنلاین غیررسمی و فوق برنامه شرکت کند. در اینجا بیشتر به تحلیل وب وب سایت آموزش نتورک بازي كردن stronghold crusader.

ایندکسر